Focus Programme

Focus Lounge

Focus Lounge

Focus Panels

Focus Panels

Art Installations

Art Installations

Garage

Garage

CEEntral Party

CEEntral Party

Tablesoccer competition

Tablesoccer competition

Pinguin Radio Showcases

Pinguin Radio Showcases

Ticket Competion

Ticket Competion

Magazines

Magazines

Delegates

Delegates

OSTROV HUDBY Film

OSTROV HUDBY Film